همایش ها و نمایشگاه ها

۱) برگزاری پنجمین نمایشگاه السیت.

۲) برگزاری همایش تدوین الگوی اسلامی ایرانی شهرها.

۳) برگزاری همایش افتتاحیه صندوق جهانی توسعه شهرها (FMDV)

۴) برگزاری همایش شهرداران کلان شهرها

۵) برگزاری همایش نظام پیشنهادات حوزه معاونت و برنامه ریزی

۶) برگزاری اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست در سال ۱۳۹۲

۷) برگزاری همایش ارزیابی مدیران پایه شهرداری مشهد

۸) برگزاری گردهمایی رابطین آمار و برنامه ریزی شهرداری مشهد

۹) برگزاری نمایشگاه پژوهش طرح تحقیقاتی ارائه دست آوردهای نوآورانه و خلاقانه و خودکفائی شهرداری مشهد

۱۰) برگزاری اولین همایش پایتخت معنوی اسلام مشهد ۲۰۱۷