معرفی پروژه ها

۱)  مستندسازی فعالیت ها و تجربیات شهرداری مشهد ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ( راه های رفته و نرفته)

۲)  مستند نگاری تجربه ریلی مشهد مقدس

۳)  مستند نگاری تجربیات زائرسراهای ارزان قیمت ( تحقق یک لبخند)

۴) نظارت و ارزیابی بر دوره های آموزش حضوری و مجازی کارکنان شهرداری مشهد

۵) پروژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران پایه شهرداری مشهد

۶) پروژه مطالعات ارزش شهرداری مشهد

۷) برگزاری کارگاه های آموزشی مدیران شهرداری مشهد

۸) برگزاری تورهای آموزشی ویژه مدیران شهرداری مشهد

۹) مطالعات مهندسی ارزش حفظ و نگهداری فضای سبز شهر مشهد

۱۰) مطالعات مهندسی ارزش خدمات اموزش و فرهنگ شهروندی

۱۱) بررسی و تحلیل مسائل اصلی شهرداری مشهد

۱۲) ثبت تجارب و مستند سازی پروژه های مهم شهرداری در سال ۹۶

۱۳) هوشمند سازی فرآیند تفکیک زباله ها ( پسماند)