معرفی واحد

آموزش و پژوهش یکی از اساسی ترین ارکان رشد و توسعه پایدار در تمام جوامع محسوب می شود. در سال های اخیر به ویژه در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور توجه خاصی به این امر گردیده، شهرداری مشهد نیز به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های خدماتی به شهروندان در این راستا گام های موثری برداشته است. بر همین اساس واحد آموزش و پژوهش شهرآرا با بهره گیری از اساتید مجرب و توانمند و با فراهم نمودن شرایط انجام تحقیقات و عملیاتی و. کاربردی نمودن آن در راستای سیاستها و اهداف تعیین شده اقدام می نماید.

اهداف:

۱)      بهره گیری از خرد جمعی صاحب نظران جهت بررسی ایده ها ، طرح ها و برنامه ها

۲)      برقراری تعامل با مراکز علمی – پژوهشی

۳)      نیاز سنجی علمی و تحقیقاتی جهت تعیین و اعلام اولویت های پژوهشی

۴)      بهره گیری از حضور اساتید و پژوهشگران معتبر و برجسته در اجرای طرح های تحقیقاتی

۵)      نظارت علمی و اجرایی بر فعالیت های علمی و تحقیقاتی

۶)      کاربردی و اجرایی نمودن طرح ها و مطالعات در رشته های تخصصی

۷)      تجاری سازی طرح ها و ایده ها

۸)      مستندسازی و اطلاع رسانی نتایج تحقیقات