معرفی کتاب

۱) مستندسازی فعالیت ها و تجربیات شهرداری مشهد ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ( راههای رفته و نرفته )

۲) مستند نگاری تجربه ریلی مشهد مقدس

۳) مستند نگاری تجربیات زائرسراهای ارزان قیمت ( تحقق یک لبخند)

۴) برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمان های تابعه

۵) گزارش تفضیلی ساختار تشکیلاتی و پست های سازمانی اجرایی شهرداری مشهد

۶) برنامه راهبردی شهرداری مشهد

۷) مجموعه کتابهای هشت جلدی فرآیندهای بهبود یافته و ساختار تشکیلاتی اصلاحی شهرداری مشهد

۸) مجموعه کتابهای هشت جلدی گزارش فرآیندهای بهبود یافته شهرداری مشهد

۹) مجموعه کتابهای نه جلدی گزارش ساختار اصلاحی شهرداری مشهد

۱۰) گزارش جلسات تخصصی شهرداری مشهد

۱۱) تقویم دوره های آموزشی شهرداری مشهد

۱۲) گزارش وضعیت انطباق فرآیندها و بودجه عملیاتی شهرداری مشهد

۱۳) مجموعه استانداردهای شهرداری مشهد

۱۴)  نظامنامه مدیریت دانش شهرداری مشهد

۱۵) مجموعه کتابهای دو جلدی گزارش کارگروه حل مسئله شهرداری مشهد

۱۶) مجموعه کتابهای چهارجلدی مجموعه مقالات و کاربست های طرح پژوهشی شهرداری مشهد

۱۷) مجموعه شانزده جلدی نظام نامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

۱۸) شهر پژوه ( فصلنامه پاییز و زمستان ۹۶)