دو فعالیت زیر با همکاری شرکت شهرآرا انجام شد:

۱) رونمایی از مدل شایستگی مدیران شهرداری مشهد

http://www.news.mashhad.ir

 

۱) آزمون نوشتاری کانون ارزیابی و توسعه مدیران پایه شهرداری مشهد

http://www.news.mashhad.ir